2. PRZEPISY OGÓLNE

Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i za odpowiednim wynagrodzeniem. Instrukcja określa podstawowe obowiązki pracownika, których spełnienie podczas wykonywania pracy jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa. Do pracy pracownik winien stawić się zdolny do jej wykonywania i pozostawać w takim stanie cały dzień roboczy, a szczególnie powinien on przestrzegać obowiązku trzeźwości.

2.1 Podstawowe obowiązki pracownika
Do podstawowych obowiązków pracownika, wynikających z ustaleń Kodeksu Pracy, należy:

   1. Rzetelne wykonywanie pracy.
   2. Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie oraz regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy.
   3. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż. oraz poddawanie się zarządzonym badaniom lekarskim.
   4. Dbanie o dobro zakładu pracy i ochrona jego mienia.
   5. Używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

2.2 Podstawowe prawa pracownika
Do podstawowych praw pracownika należą:

   1. powstrzymanie się od wykonywania pracy w przypadku gdy warunki pracy nie są zgodne z wymaganiami przepisów bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowa lub życia.
   2. to samo dotyczy przypadków gdy wykonywanie pracy wiąże się z powstawaniem bezpośredniego zagrożenia (pracownik ma obowiązek w takim przypadku natychmiast powiadomić przełożonego o grożącym niebezpieczeństwie).
   3. powstrzymanie się od wykonywania czynności wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku gdy stan psychofizyczny pracownika nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy albo stwarza zagrożenie dla innych pracowników lub osób (w tym przypadku pracownik także musi niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego).

2.3 Obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania przepisów bhp
Pracownik jest zobowiązany:

   1. znać ryzyko zawodowe występujące na jego stanowisku pracy oraz umieć stosować i przestrzegać zasady zapobiegające powodowaniu zagrożeń wypadkowych oraz znać przepisy i zasady bhp,
   2. brać udział w organizowanych przez pracodawcę szkoleniach z zakresu bhp i poddawać się egzaminom sprawdzającym,
   3. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, i, w tym przypadku, zawsze wykonywać polecenia i wskazania przełożonego,
   4. dbać o sprawność i stan techniczny maszyn i urządzeń narzędzi i sprzętu ochronnego oraz zachowywać porządek i czystość na stanowisku pracy i w miejscu jej wykonywania, a po zakończeniu pracy uporządkować stanowisko pracy i wyłączyć z zasilania elektrycznego maszyny i narzędzia,
   5. poddawać się obowiązującym badaniom wstępnym, kontrolnym i okresowym lekarskim oraz stosować się do zaleceń wydawanych przez lekarza,
   6. pracownik ma obowiązek natychmiast powiadomić przełożonego o zauważonym wypadku lub zagrożeniu dla zdrowia i życia pracowników, awarii maszyny i urządzenia lub innych usterkach mających wpływ na bezpieczeństwo wykonywania pracy.

2.4 Obowiązki szczegółowe pracownika w zakresie bhp:
Do obowiązków tych należą:

   1. Wykonywanie poleceń przełożonego związanych z bezpiecznym wykonywaniem pracy.
   2. Przerwanie pracy w przypadku zauważenia stanu nienormalnej pracy maszyny lub urządzenia i powiadomienie o tym przełożonego.
   3. Stosowanie przydzielonej odzieży i obuwia roboczego, a także w miarę potrzeby odzieży ochronnej.
   4. Znajomość instrukcji obsługi i instrukcji bhp obsługiwanych maszyn i urządzeń oraz przestrzeganie podczas pracy ustaleń w zakresie bezpieczeństwa.
   5. Poruszanie się na terenie zakładu w sposób rozważny i tylko wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi.
   6. Nie zdejmowanie osłon i zabezpieczeń elementów wirujących i ruchomych maszyn.
   7. Nie przeprowadzanie samowolnych napraw (lub wymiany uszkodzonych bezpieczników) w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego oraz instalacjach i wyłącznikach prądu elektrycznego.
   8. Przestrzeganie zasad higieny osobistej podczas wykonywania pracy. Przede wszystkim utrzymywanie czystości ciała przed rozpoczęciem pracy, a po jej zakończeniu dokładne umycie się.
   9. Stosowanie zasad określonych instrukcją wykonywania prac transportowych na terenie zakładu.
   10. Wykonywanie pracy przy dostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanych czynnościach. W przypadku obsługi maszyn przed uruchomieniem sprawdzenie czy uruchomienie nie spowoduje zagrożenia dla innych pracowników.
   11. Konserwacji, napraw lub kontroli maszyn i urządzeń napędzanych energią elektryczną może dokonywać osoba mająca uprawnienia do ich wykonywania. Może je rozpocząć dopiero po trwałym odłączeniu urządzenia z zasilania elektrycznego.

2.5 Pozostałe:
2.5.1 W przypadku powstania pożaru należy:

   1. Ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia oraz wyłączyć zasilanie budynku w energię elektryczną i odciąć dopływ gazu.
   2. Równocześnie należy zaalarmować straż pożarną i powiadomić przełożonych o pożarze oraz ewakuować ludzi.
    Powiadomienie musi zawierać:
    – gdzie się pali (adres, nazwa obiektu, kondygnacja)
    – co się pali (mieszkanie, piwnica, dach, biuro)
    – czy zagrożone jest życie ludzkie
    – numer telefonu z którego się dzwoni i swoje nazwisko.
   3. Przystąpić do prowadzenia akcji gaśniczej za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.
   4. Podczas akcji gaśniczej zawsze obowiązuje zasada podporządkowania się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.

2.5.2 W przypadku zaistnienia wypadku:

   1. Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.
   2. W razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe.

2.5.3 W przypadku powstania awarii:

   1. Natychmiast zatrzymać pracę maszyny lub urządzenia i odłączyć ją od zasilania.
   2. Powiadomić przełożonego i wykonywać jego polecenia.
   3. Podjąć pracę na maszynie po wykonaniu naprawy i otrzymaniu polecenia przełożonego.

2.5.4 Sankcje karne

   1. w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków, przez pracownika, w zakresie bhp, pracodawca może na zasadzie art.52K.p. rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia,
   2. za nie udzielenie pomocy osobie, której grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi odpowiedzialność karna (art. 164 K.k.)

2.5.5 Telefony alarmowe:


Telefon alarmowy- 112
Pogotowie Ratunkowe- 999
Straż Pożarna- 998
Policja- 997
Pogotowie wodno-kanalizacyjne- 994
Pogotowie gazowe- 992
Pogotowie ciepłownicze- 993
Pogotowie energetyczne- 991