5. Przepisy bhp dotyczące transportu materiałów

5.1 Czynności przygotowawcze

   1. Poddać się szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne ogólne i stanowiskowe) ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych.
   2. Zapamiętać otrzymane informacje dotyczące przemieszczanych przedmiotów, w szczególności: ich masy, położenia środka ciężkości i wymiarów.
   3. Zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego, wymaganiach ergonomii, środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom – zwłaszcza urazom kręgosłupa.
   4. Uzyskać świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy.
   5. Każdorazowo: pracę rozpoczynać punktualnie, będą wypoczętym, trzeźwym i właściwie ubranym (odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej)

UWAGA:
Nie należy podejmować pracy, jeżeli ma się jakiekolwiek wątpliwości co do jej bezpiecznego wykonywania. Uwagi należy niezwłocznie zgłosić bezpośredniemu przełożonemu.

5.2 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
Transport materiałów powinien odbywać się po wyznaczonych i o znakowanych w sposób trwały drogach transportowych, których szerokość winna być nie mniejsza od szerokości wózka (lub szerokości transportowanych materiałów)
5.2.1 Ręczne prace transportowe:

   1. Przemieszczane przedmioty przenosić jak najbliżej ciała,
   2. Sposoby ręcznego przemieszczania przedmiotów powinny eliminować ryzyko urazów, a w szczególności wykluczać przemieszczanie przedmiotów, jeżeli:
    – czynności te mogą być wykonywane tylko za pomocą skrętu tułowia,
    – istnieje możliwość wystąpienia nagłych ruchów przemieszczanego przedmiotu
    – ciało pracownika znajduje się w niestabilnej pozycji,
    – pochylenie tułowia pracownika przekracza 45O
   3. Podczas pracy powinna być zapewniona wystarczająca przestrzeń, szczególnie w płaszczyźnie poziomej, umożliwiająca zachowania prawidłowej pozycji ciała,
   4. Zabrania się ręcznego przemieszczania przedmiotów przez pomieszczenia, schody, korytarze lub drzwi za wąskie w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów – jeśli powoduje to zagrożenie wypadkowe,
   5. Powierzchnia, po której są przemieszczane ręcznie przedmioty, powinna być równa, stabilna i nie śliska.
   6. Ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający powstaniu urazów.
   7. Zabrania się przenosić i przetaczać przedmioty po pochylniach, nie związanych w sposób trwały z konstrukcją budynku o kącie nachylenia ponad 15O, oraz przenoszenie po schodach o kącie nachylenia ponad 60O.
   8. Masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać 30kg- przy pracy stałej, 50kg-przy pracy dorywczej.
   9. Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30kg na wysokość powyżej 4m lub na odległość przekraczającą 25m.
   10. Przenoszenie przedmiotów o długości powyżej 4m i masie 30kg, powinno się odbywać zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca 25kg- przy pracy stałej, 42kg przy pracy dorywczej.
   11. Zabrania się zespołowo przemieszczać przedmioty o masie ponad 500kg.
   12. Podczas zespołowego przenoszenia należy zapewnić dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór doświadczonego pracownika wydającego stosowne komendy.
   13. Przy zespołowym przenoszeniu:
    – odstęp między pracownikami powinien wynosić min. 075m,
    – pracownicy znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu.

5.2.2 Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków

   1. Dopuszczalna masa ładunku na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni nie może przekraczać 450kg na pracownika (łącznie z masą wózka).
   2. Po pochyleniach większych niż 5% – odpowiednio – 350kg.
   3. Nie wolno przemieszczać ładunku na wózku po pochyleniu powierzchni ponad 8% oraz na odległość ponad 200m.
   4. Wózek musi mieć zapewnioną stabilność przy załadunku i rozładunku.
   5. Sposób ładowania i rozmieszczenia ładunku na wózku musi zapewniać jego stabilność i równowagę podczas transportu.
   6. Przedmioty przewożone na wózku nie powinny wystawać poza obrys wózka i przesłaniać pole widzenia.

UWAGA:
Podczas prac transportowych należy zapewnić w szczególności:
– wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego,
– ograniczenie do minimum odległości ręcznego przenoszenia przedmiotów,
– ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego poprzez zapewnienie przerw,
– tam gdzie jest to możliwe zapewnić sprzęt pomocniczy zapewniający bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.