7. Przepisy PPOŻ

7.1 Obowiązki pracowników dotyczące ochrony przeciw pożarowej

  1. Przestrzeganie przepisów PPOŻ.
  2. Stałe utrzymywanie stanowiska pracy w porządku i czystości.
  3. Udział w szkoleniach PPOŻ.
  4. Po zakończeniu pracy sprawdzenie pomieszczeń i otoczenia pod kątem zagrożeń pożarowych.
  5. W przypadku wystąpienia pożaru zaalarmować osoby w miejscu pożaru, straż pożarną i służby ratunkowe.
  6. Znajomość korzystania z podręcznych środków gaśniczych.

7.2 Postępowanie w razie powstania pożaru
7.2.1 Podstawowe zasady postępowania

  1. Należy zachować spokój.
  2. Należy wstrzymać wszelkie prowadzone prace.
  3. Jednocześnie należy zaalarmować o niebezpieczeństwie wszystkie osoby znajdujące się okolicy pożaru.
  4. Następnie należy zawiadomić służby ratunkowe i straż pożarną przekazując następujące informacje:
   – gdzie się pali: adres, numer kondygnacji
   – rodzaj obiektu: mieszkanie, biuro, hala, samochód
   – co się pali (jeśli wiadomo): papier, biurka, drewno,
   – czy zagrożeni są ludzie
   – czy znajdują się w okolicy materiały niebezpieczne (jeśli wiadomo)
   – imię, nazwisko, numer telefonu.
  5. Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia poczekać na jego ewentualne sprawdzenie.
  6. Jeśli zachodzi realne zagrożenie życia i zdrowia pracownik nie ma obowiązku przystępować do akcji gaśniczej. W pierwszej kolejności należy ratować życie ludzkie i ewakuować siebie oraz pomóc przy ewakuacji innych osób.
  7. Jeśli zachodzi realne zagrożenie życia i zdrowia pracownik nie ma obowiązku ratowania mienia firmy: komputerów, drukarek oraz innego cennego sprzętu.
  8. Jeśli jest taka możliwość pracownik firmy powinien w razie pożaru zabezpieczyć cenne mienie firmy: komputery, dokumenty inny cenny sprzęt.
  9. Jeśli zagrożenie życia i zdrowia nie jest duże pracownik przystępuje do akcji gaśniczej z wykorzystaniem podręcznych środków gaśniczych.
  10. Do czasu przybycia straży pożarnej akcją gaśniczą / ewakuacją kieruje dyrektor firmy lub w razie jego nieobecności osoba najbardziej energiczna i opanowana.

7.2.2 Podstawowe zasady prowadzenia akcji ratunkowo-gaśniczej

  1. W pierwszej kolejności ratowane jest życie ludzkie.
  2. Należy odłączyć dopływ prądu (i gazu) do budynku / pomieszczenia.
  3. Należy w miarę możliwości usunąć z zagrożonego miejsca materiały łatwopalne.
  4. Należy w miarę możliwości usuną z zagrożonego miejsca materiały cenne.
  5. Celem zapobieżenia dopływu powietrza nie należy (jeśli nie jest to konieczne) otwierać drzwi i okien.
  6. Sprawnie i z zachowaniem ostrożności korzystać z podręcznego sprzętu gaśniczego.

7.3 Sposoby gaszenia pożarów

  1. Do gaszenia pożarów grupy A np. drewno, tkaniny, papier wykorzystywane są gaśnice płynowe lub pianowe.
  2. Do gaszenia pożarów grupy B np. benzyna, olej, lakier wykorzystywane są gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe, lub proszkowe.
  3. Do gaszenia pożarów grupy C np. propan, acetylen, gaz ziemny wykorzystywane są gaśnice proszkowe lub śniegowe.
  4. Do gaszenia pożarów grupy D np. magnez, sód, potas, lit wykorzystywane są gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone.
  5. Do gaszenia pożarów grupy E czyli urządzeń elektrycznych pod napięciem wykorzystywane są gaśnice śniegowe lub proszkowe.

7.4 Pożary budynków
7.4.1 Źródła powstawania pożarów

  1. Wadliwa praca instalacji elektrycznej/gazowej/ciepłowniczej:
   – błędnym wykonaniem instalacji
   – przeciążenie instalacji
   – brak konserwacji
   – stosowanie prowizorycznych oraz nieprawidłowych napraw
   – brak badań stanu technicznego instalacji
   – wykorzystanie złych lub brak zabezpieczeń
  2. Używanie otwartego ognia:
   – palenie papierosów w miejscach niedozwolonych
   – pozostawianie niedopałków w sąsiedztwie łatwopalnych materiałów
   – wysypywanie żarzącego się popiołu do koszy naśmieci
   – wykonywanie niektórych prac remontowych
   – palenie świeczek
   – używanie piecyków gazowych lub na opał stały
  3. Wadliwa instalacja odgromowa:
   – brak instalacji odgromowej
   – uszkodzona instalacja odgromowa
   – błędnie wykonane uziemienie
   – brak badań stanu technicznego
  4. Używanie uszkodzonych urządzeń elektrycznych lub niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  5. Celowe podpalenie

7.4.2. Drogi rozprzestrzeniania się pożarów i gazów pożarowych

  1. Łatwopalne elementy konstrukcyjne budynku.
  2. Łatwopalne elementy wyposażenia i wystroju wnętrz.
  3. Instalacje wentylacyjne i energetyczne.
  4. Przewody kominowe.
  5. Szyby windowe

7.4.3. Przyczyny rozprzestrzeniania się pożarów

  1. Duże nagromadzenie materiałów łatwopalnych w jednym miejscu.
  2. Nie odpowiednie zabezpieczenie łatwopalnych gazów i cieczy lub ich nielegalne składowanie w źle wentylowanym pomieszczeniu.
  3. Opóźnione wykrycie powstania pożaru.
  4. Powstanie pożaru w pomieszczeniu zamknięty do którego nie ma możliwości dostania się.
  5. Brak środków łączności alarmowej np. telefon.
  6. Brak właściwej komunikacji między zgłaszającym a dyspozytorem.
  7. Brak podręcznego sprzętu gaśniczego.
  8. Podręczny sprzęt gaśniczy jest nie sprawy.
  9. Brak znajomości posługiwania się sprzętem gaśniczym.

7.4.4. Zasady zapobiegania powstawania pożaru w budynkach

  1. Przestrzeganie instrukcji i przepisów przeciwpożarowych.
  2. Przestrzeganie przepisów bhp.
  3. Utrzymywanie porządku w obiekcie i jego bezpośrednim sąsiedztwie.
  4. Utrzymywanie obiektu w dobrym stanie technicznym.
  5. Wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych wszystkich instalacji.
  6. Wszelkie naprawy instalacji powinny być wykonywane w sposób zgodny z przepisami i normami oraz przez osoby do tego uprawnione.
  7. Wykonywanie okresowych szkoleń bhp i ppoż.
  8. Zakaz używania dodatkowych urządzeń grzewczych.
  9. Zakaz używania i podpinana do sieci urządzeń niesprawnych lub w złym stanie technicznym.
  10. Kategoryczny zakaz palenia papierosów za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
  11. Przechowywanie materiałów łatwopalnych (np. papier do drukarek) z dala od urządzeń i instalacji, które mogą się nagrzewać do wysokich temperatur.
  12. Dostępność sprawnego i właściwego sprzętu gaśniczego.
  13. Znajomość obsługi sprzętu gaśniczego.

7.5 Pożary samochodów
7.4.1 Źródła powstawania pożarów

  1. Wadliwa instalacja elektryczna (najczęściej)
   – nie sprawna, stara, zużyta
   – brak szczegółowych przeglądów i konserwacji
   – „samoróbki” i przeróbki
  2. Nie sprawne chłodzenie silnika
   – mało lub brak płynu w układzie chłodzenia
   – niesprawna pompa wody
   – niesprawna chłodnica
   – przesłonięta lub zabłocona chłodnica
  3. Przewożenie materiałów niebezpiecznych i źle zabezpieczonych
   – różnego rodzaju paliwa, oleje, smary
   – materiały budowlane
   – butle gazowe
  4. Używanie otwartego ognia w kabinie
   – palenie papierosów
   – używanie zapalniczki samochodowej
   – nie dogaszenie niedopałków papierosowych w popielniczce
  5. Zły stan techniczny silnika
   – wycieki olejów
   – przy naprawach wykorzystywanie używanych części
   – nierzetelne naprawy
   – brak kontroli poziomu płynów eksploatacyjnych

7.4.2 Zasady zapobiegania powstawaniu pożarów w samochodach

  1. Utrzymywanie samochodu w dobrym stanie technicznym.
  2. Utrzymywanie samochodu w czystości i porządku.
  3. Zakaz palenia papierosów w samochodzie firmowym.
  4. Zakaz używania otwartego ognia w samochodzie.
  5. Nie przewożenie w samochodzie materiałów niebezpiecznych.
  6. Wykonywanie napraw w należyty sposób przez osoby uprawnione z wykorzystaniem właściwych części.
  7. Podczas jazdy stała kontrola pracy silnika.
  8. Kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych.

7.4.3 Zasady zachowania się podczas pożaru

  1. Zachować spokój.
  2. Zatrzymać samochód (jeśli pożar rozpoczął się podczas jazdy).
  3. Wszyscy pasażerowie winni opuścić samochód i zabrać ze sobą wszystkie rzeczy oraz oddalić się na bezpieczną odległość.
  4. W tym samym czasie wezwać służby ratunkowe i straż pożarną.
  5. Jeśli czas pozwala opróżnić samochód i bagażnik (szczególnie z materiałów niebezpiecznych).
  6. Jeśli jest to możliwe przystąpić do gaszenia.

7.4.4 Najczęstsze miejsca występowania pożarów i sposoby ich gaszenia
Podczas pożaru samochodu należy pozamykać wszystkie drzwi i okna celem zminimalizowania dopływu powietrza.

  1. Komora silnika
   W celu ugaszenia pożaru w komorze silnika należy:
   – przygotować gaśnicę do działania
   – delikatnie uchylić maskę
   – skierować strumień środka gaśniczego do środka komory silnika
   – wskazane jest by dla pewności powtórzyć tą czynność drugą gaśnicą.
  2. Za deską rozdzielczą
   W celu ugaszenia pożaru za deską rozdzielczą należy:
   – przygotować gaśnicę do działania
   – jeśli jest taka możliwość odłączyć akumulator samochodu
   – pozamykać wszystkie drzwi i okna samochodu
   – skierować strumień środka gaśniczego w miejsce pożaru
   – wskazane jest by dla pewności tą czynność powtórzyć drugą gaśnicą.

UWAGA:
W nowych samochodach dotarcie do płomieni za deską rozdzielczą może nie być możliwe. Należy wtedy zaniechać prób gaszenia, wezwać straż pożarną, w miarę możliwości zabrać cenne rzeczy z samochodu i oddalić się na bezpieczną odległość.