Witaj w  teście BHP przepisy ogólne

1. Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do
2. Dbanie o dobro zakładu pracy i ochrona jego mienia to:
3. Do podstawowych obowiązków pracownika zalicza się
4. Podstawowym prawem pracownika jest:
5. Pracownik ma prawo przerwać pracę gdy:
6. Samodzielne naprawy sprzętu są dozwolone gdy:
7. W przypadku powstania pożaru powiadomienie straży pożarnej powinno zawierać:
8. Stosowanie przez pracownika przydzielonej odzieży ochronnej jest:
9. Do obowiązków pracownika zalicza się:
10. Pracownik ma obowiązek natychmiast powiadomić pracodawcę o: