Witaj w  teście BHP przepisy ogólne

1. W przypadku powstania pożaru powiadomienie straży pożarnej powinno zawierać:
2. Poprzez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do
3. Pracownik ma obowiązek natychmiast powiadomić pracodawcę o:
4. Samodzielne naprawy sprzętu są dozwolone gdy:
5. Do obowiązków pracownika zalicza się:
6. Do podstawowych obowiązków pracownika zalicza się
7. Dbanie o dobro zakładu pracy i ochrona jego mienia to:
8. Podstawowym prawem pracownika jest:
9. Pracownik ma prawo przerwać pracę gdy:
10. Stosowanie przez pracownika przydzielonej odzieży ochronnej jest: