BHP Office

3. PRZEPISY BHP PRZY PRACACH BIUROWYCH

3.1 Ogólne przepisy bhp przy pracach biurowych

3.1.1 Bezpieczne warunki pracy w biurze są zapewnione, gdy:

   1. Jest wystarczająco dużo miejsca do pracy (minimum 13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz minimum 2m2 wolnej od urządzeń biurowych powierzchni podłogi)
   2. Jest dobre naświetlenie (w zależności od charakteru pracy min 300 lx.)
   3. Jest wystarczająca wentylacja i wilgotność w pomieszczeniu
   4. Jest zapewnione odpowiedni poziom ogrzewania (min 180C)
   5. Meble, sprzęt i urządzenia biurowe są w dobrym stanie technicznym
   6. Jest zapewniony dostęp do sanitariatów.

Pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania właściwego i zapewniającego bezpieczeństwo miejsca pracy dla pracownika, a pracownik ma obowiązek wykonywać prace przestrzegając przepisów bhp.

3.1.2 Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy

Pracownik powinien:

   1. Zaznajomić się ze stanowiskiem pracy: z urządzeniami biurowymi, poznać lokalizację apteczki pierwszej pomocy oraz z urządzeniami higieniczno-sanitarnymi
   2. Sprawdzeniu powinien podlegać stan techniczny powierzonych urządzeń biurowych, mebli oraz stan oświetlenia stanowiska pracy.
   3. Poznać instrukcję ppoż., lokalizację i działanie podręcznych środków gaśniczych, ścieżki ewakuacji oraz znać numery telefonów alarmowych.
   4. Poznać instrukcję bhp korzystania z urządzeń biurowych (komputer, ksero, niszczarka dokumentów, skaner).
   5. Dopasować pod swoje ciało krzesło oraz dostosować pod siebie miejsce pracy.
   6. Przed rozpoczęciem pracy należy przewietrzyć pomieszczenie.

3.1.3 Czynności podczas pracy

Pracownik powinien:

   1. Wykonywać pracę z należytą starannością.
   2. Utrzymywać porządek w miejscu pracy.
   3. Przestrzegać zakazu palenia papierosów.
   4. Zachowywać ostrożność podczas korzystania z urządzeń biurowych.
   5. Nie tarasować ścieżek ewakuacyjnych
   6. W momencie wystąpienia wypadku niezwłocznie zawiadomić przełożonego, a miejsce wypadku pozostawić bez jakichkolwiek zmian.

3.1.4 Czynności zabronione

Pracownikowi zabrania się:

   1. Używania nie sprawnego lub uszkodzonego sprzętu elektrycznego oraz instalacji elektrycznej
   2. Wykonywania samodzielnych napraw sprzętu elektrycznego lub instalacji elektrycznej
   3. Wchodzenia na krzesła, biurka lub parapety by dosięgnąć rzeczy znajdujące się na wysokości
   4. Palenia papierosów poza wyznaczonymi obszarami.
   5. Zmieniania lokalizacji podręcznych środków gaśniczych.
   6. Zmieniania lokalizacji apteczki pierwszej pomocy.

3.1.5 Czynności po zakończeniu pracy

Prawnik powinien:

   1. Posprzątać miejsce pracy i poskładać dokumenty.
   2. Zamknąć okna, wyłączyć sprzęt biurowy i światło.

UWAGA:

Jeżeli pracownik posiada obawy co do bezpieczeństwa zleconych przez przełożonego zadań, może on przerwać prace i poprosić przełożonego o wyjaśnienia oraz o precyzyjne instrukcje co do bezpiecznego wykonania zadania.

3.2 Instrukcja bhp przy pracy z komputerem i drukarką

 3.2.1 Uwagi ogólne

   1. Pracę przy komputerze z drukarką może wykonywać osoba u której nie stwierdzono przeciw wskazań.
   2. Jeśli pracownik ma zalecenie od lekarza do wykonywania pracy w okularach, powinien się do niego stosować.
   3. Kobiety w ciąży mogą pracować przy komputerze do 4 godzin na dobę.
   4. Przy pracy na komputerze trzeba stosować się do instrukcji producenta
   5. Przy pracy na komputerze trzeba stosować się do instrukcji bhp

3.2.2 Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi

   1. Przed rozpoczęciem pracy należy wywietrzyć biuro.
   2. Należy sprawdzić czy sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, komplety i nie uszkodzony.
   3. Przy komputerach nie wolno spożywać posiłków oraz pić napojów.
   4. Przy pracy z komputerem należy:

– ustawić krzesło (wysokość i kąt oparcia) do własnego ciała by wykonywać wszelkie czynności w sposób wygodny i swobodny,
– klawiatura powinna znajdować się nie bliżej niż 10cm od krawędzią biurka,
– przy pracy myszką mieć podparty nadgarstek,
– ekran powinien znajdować się w odległości między 40 a 75cm od oczu,
należy wyregulować jasność i kontrast ekranu,
– odradza się ustawianie monitora naprzeciwko okna, chyba że na oknie zastosowano rolety lub żaluzje.

   1. Zaleca się przerwy po 5 min na każdą godzinę pracy na komputerze.
   2. Za czystość w miejscu pracy i stan techniczny urządzeń odpowiada ich użytkownik.
   3. Dostęp do komputerów osobom nieupoważnionych do korzystania z nich powinien być uniemożliwiony.
   4. Zabronione są samodzielne naprawy sprzętu biurowego.
   5. Zabronione jest wykorzystywanie programów oraz nośników danych nieznanego pochodzenia
   6. Drukowanie można wykonywać tylko na papierze w odpowiednim dla danej drukarki formacie.
   7. Przed drukowaniem z papieru należy usunąć wszystkie spinki, spinacze i zszywacze.

3.2.3 Uwagi końcowe

   1. W razie nieprawidłowej pracy komputera lub jego uszkodzenia należy pracę przerwać, a fakt ten zgłosić przełożonemu.
   2. W przypadku zalania komputera lub jego elementów składowych wodą należy natychmiast go wyłączyć i odłączyć od sieci elektrycznej.
   3. Palenie papierosów w trakcie pracy z komputerem jest zabronione.

3.3 Instrukcja bhp przy obsłudze kserokopiarki

3.3.1 Uwagi ogólne:

   1. Ksero powinno być ustawione w odległości minimum 10cm od innych przedmiotów, mebli i ścian w miejscu o jak najniższej temperaturze.
   2. Należy zwrócić szczególną uwagę by przewód zasilający nie był niczym przygnieciony i był podłączony do łatwo dostępnego i osobnego gniazdka.
   3. Osoby korzystające z ksera powinny być przeszkolone z zasad jego obsługi.

3.3.2 Podstawowe zasady bezpiecznej obsługi

   1. Zabrania się otwierania pokrywy ksera w trakcie jego pracy.
   2. Przed kserowaniem z papieru należy usunąć wszystkie spinki, spinacze i zszywacze.
   3. Ksero należy odłączyć od sieci zasilającej za każdym razem podczas wykonywania prac konserwacyjnych.
   4. Ksero należy wyłączyć po zakończeniu pracy.
   5. Należy zapewnić właściwą wentylację pomieszczenia.

3.3.3 Uwagi końcowe

   1. Nie wolno uruchamiać kserokopiarki w złym stanie technicznym
   2. W przypadku wystąpienia awarii ksera lub jego nieprawidłowej pracy należy go wyłączyć i wezwać obsługę serwisową.
   3. Podczas wykonywania prac konserwacyjnych, przesuwania lub mycia należy odłączyć ksero od zasilania.
   4. Zabrania się palenia papierosów w pomieszczeniach pracy ksera.

3.4 Instrukcja bhp przy obsłudze niszczarki

3.4.1 Uwagi ogólne

   1. Używać niszczarkę mogą jedynie osoby przeszkolone z jej obsługi.
   2. Pojemnik niszczarki powinien być na bieżąco opróżniany.
   3. Wszelkie naprawy niszczarki mogą wykonywać jedynie osoby upoważnione.

3.4.2 Podstawowe zasady bhp

   1. Przed przystąpieniem do pracy z niszczarką należy zapoznać się z instrukcją producenta.
   2. Do niszczarki wolno wkładać tylko i wyłącznie papier.
   3. Podczas pracy niszczarki należy uważać by różne elementy ubrania np. krawat czy apaszka nie zostały wciągnięte.
   4. Przed niszczeniem z papieru należy usunąć wszystkie spinki, spinacze i zszywacze.
   5. Należy odłączyć niszczarkę od zasilania zanim zostaną podjęte prace konserwacyjne lub naprawa.

3.4.3 Czynności po zakończeniu pracy

   1. Wyłączyć niszczarkę.
   2. Opróżnić pojemnik niszczarki.