BHP

4. PRZEPISY BHP PRZY PROWADZENIU SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
4.1 Ogólne przepisy BHP przy prowadzeniu samochodu służbowego

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia samochodu osobowego pod wpływem alkoholu lub innych używek psychotropowych.
 2. Obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 3. Każda osoba, która w danym dniu zostaje oddelegowana do prowadzenia samochodu powinna być wypoczęta, wyspana i w dobrej kondycji zdrowotnej.
 4. W trakcie jazdy samochodem służbowym obowiązuje bezwzględny nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa.
 5. W samochodzie służbowym obowiązuje nakaz zachowania porządku. Każdy kierowca i pasażer winni usunąć po sobie wszelkie śmieci i odpadki za każdym razem po zakończeniu jazdy. Zabrania się pozostawiania w samochodzie nieczystości i śmieci.
 6. Kierowca, który ma obowiązek (zaleceniem lekarza) prowadzić samochód w okularach korekcyjnych powinien bezwzględnie używać ich podczas jazdy.

4.2 Podstawowe czynności przed ruszeniem samochodem służbowym:
W celu zachowania podstawowego bezpieczeństwa prowadzenia samochodu, przed ruszeniem, każdy kierowca winien wykonać szereg czynności przygotowawczych do których należy zaliczyć:

 1. sprawdzenie czy samochód posiada aktualny przegląd i ubezpieczenie OC
 2. sprawdzić położenie fotela kierowcy i w razie potrzeby dostosować jego ustawienie do własnych preferencji
 3. sprawdzić położenie lusterek i w razie potrzeby dostosować ich ustawienie do własnych preferencji
 4. sprawdzić działanie klaksonu, świateł i kierunkowskazów oraz hamulców.
 5. sprawdzić wyposażenie samochodu w: trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, apteczkę, kamizelkę ochronną oraz lewarek.
 6. zapiąć pasy bezpieczeństwa i sprawdzić czy wszyscy pasażerowie zapieli swoje

4.3 Ogólne zasady eksploatacji samochodu służbowego:

 1. Osoba, która została wyznaczona w przedsiębiorstwie jako kierowca winna, w miarę możliwości, utrzymywać samochód w porządku i czystości. Samochód przynajmniej raz w miesiącu powinien być umyty i dokładnie odkurzony, a kokpit wytarty z kurzu.
 2. Osoba odpowiedzialna za samochód w przedsiębiorstwie powinna przynajmniej raz w miesiącu sprawdzić poziom płynów eksploatacyjnych i w razie potrzeby uzupełnić je.
 3. Osoba odpowiedzialna za samochód w przedsiębiorstwie powinna przynajmniej raz w miesiącu sprawdzić ciśnienie w oponach i w razie potrzeby dopompować do właściwego poziomu.
 4. Nie należy przeciążać samochodu sprzętem i materiałami ponad dopuszczalną ładowność.
 5. Prowadzenie samochodu powinno być płynne. Jeśli nie jest to niezbędne zabrania się gwałtownego przyspieszania.
 6. Należy pamiętać iż samochód jest wizytówką firmy. Podczas prowadzenia samochodu należy zachowywać wysoką kulturę jazdy, a w szczególności:
  – nie zajeżdżać drogi innym członkom ruchu drogowego,
  – zachowywać stosowne odstępy,
  – w sytuacjach gdzie pierwszeństwo ruchu nie jest jasne, ustępować pierwszeństwa,
  – gdy jest się wpuszczonym do ruchu (np. wyjeżdżając z parkingu) należy podziękować,
  – gdy sytuacja tego wymaga powinno się wpuszczać do ruchu inne samochody, które w przeciwnym razie miałyby z tym trudność,
  – zabrania się wyrzucania śmieci na drogi.
 7. Jeśli pracownik stwierdzi iż samochód uległ jakiejkolwiek awarii, która wyklucza samochód z jazdy ma obowiązek zatrzymać samochód oraz bezzwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu.

4.4 Zasady postępowania przy wymianie koła na zapasowe:

   1. W razie wystąpienia potrzeby wymiany koła należy postępować ostrożnie w sposób gwarantujący bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.
   2. W momencie przebicia opony należy zatrzymać samochód w sposób spokojny i gwarantujący bezpieczeństwo. Jeśli jest taka możliwość należy zatrzymać samochód w miejscu eliminującym ryzyko wypadku.
   3. Po zatrzymaniu samochodu należy włączyć światła awaryjne, założyć kamizelkę ostrzegawczą i ustawić trójkąt ostrzegawczy w odległości około 30m za samochodem.
   4. Podczas wymiany kola wszyscy pasażerowie winni wysiąść z samochodu i jeśli jest taka możliwość oddalić się od pasa drogowego na bezpieczną odległość.
   5. Przed przystąpieniem do wymiany koła należy najpierw przygotować wszystkie narzędzia: lewarek, klucz do kół, koło zapasowe.
   6. Wymianę koła należy wykonać w następujący sposób:
    – ustawić lewarek w wyznaczonym miejscu pod samochodem w sposób zapewniający jego stabilność i podnieść do momentu zetknięcia z samochodem,
    – zanim auto zostanie podniesione kluczem należy poluzować wszystkie śruby mocujące koło
    – następnie należy podnieść samochód na wysokość gwarantującą swobodne zdjęcie koła
    – odkręcić do końca śruby mocujące,
    – zdjąć koło i założyć koło zapasowe,
    – zakręcić śruby mocujące,
    – opuścić samochód,
    – dokręcić śruby mocujące stosując zasadę dokręcania śrub naprzeciwko
   7.  po skończonej wymianie koła należy sprzątną wszystkie narzędzia i w bezpieczny sposób włączyć się do ruchu.